Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 03-06-2023

Securetech, een handelsnaam van Doorcom B.V., is gevestigd op het adres Hamsterkoog 3-A, 1822CD Alkmaar, Nederland. Uw contractpartner is Doorcom B.V. (actief onder handelsnaam Securetech), geregistreerd bij de KvK onder nummer 74197061, gevestigd in Alkmaar. Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten met Securetech en handelsnaam van Doorcom B.V., hierna te noemen: “Securetech”.

Artikel 1: Definities

1.1. Securetech/Wij/We/Ons:
Doorcom B.V., handelend onder de naam Securetech, gevestigd te Hamsterkoog 3-A, 1822CD Alkmaar, Nederland.

1.2. U/Koper:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Securetech een Overeenkomst aangaat betreffende de aankoop, huur of installatie van camerabewakingssystemen.

1.3. Camerabewakingssysteem:
Het systeem dat toezicht biedt in en rondom een woning, bedrijfspand of anders.

1.4. Algemene Voorwaarden:
Het document dat u momenteel leest.

1.5. Software en App:
Ons programma waarmee beelden op afstand gemonitord kunnen worden zonder maandelijkse kosten.

1.6. Persoon- en voertuigdetectie:
Onze intelligente opnamemodus die specifiek reageert op personen en voertuigen.

1.7. SecuretechCare:
Onze onderhoudspakketten voor het onderhoud en support van uw camerabewakingssysteem. Meer informatie vindt u op: www.securetech.nl/onderhoud-garantie/

1.8. Overeenkomst:
Het geheel van afspraken betreffende de producten en/of diensten, bestaande uit de opdrachtbevestiging of de door u getekende offerte en deze Algemene Voorwaarden.

1.9. Opdrachtbevestiging:
Een document dat u digitaal kunt accorderen via ons boekhoudsysteem WeFact. Bij online accorderen gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Een opdrachtbevestiging kan ook per e-mail worden verstuurd.

1.10. Levering:
Het versturen van een Plug & Play camerabewakingssysteem.

1.11. Installatie:
Het aanbrengen en configureren van een professioneel camerabewakingssysteem.

1.12. Voorstel:
Een document waarin de specifieke producten en/of diensten worden beschreven die Securetech aanbiedt in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende verkoop respectievelijk verhuur van zaken, goederen en diensten door Securetech, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2. Door het aangaan van een overeenkomst met Securetech verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2.3. Securetech wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.

2.4. Voor communicatie tussen Securetech en de Klant kan gebruik worden gemaakt van elektronische middelen. De Klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

2.5. Securetech behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, mits de Klant hiervan op de hoogte is gesteld en de mogelijkheid heeft gekregen de overeenkomst te beëindigen.

2.6. In geval van onduidelijkheden over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en installatievoorstellen van Securetech, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Iedere offerte, aanbieding, prijsopgave of installatievoorstel is gebaseerd op de gegevens die de Klant ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Securetech mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan. Indien blijkt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, en dit leidt tot extra werkzaamheden of kosten tijdens de installatie, kunnen deze aan de Klant in rekening worden gebracht.

3.3. Securetech behoudt zich het recht voor om opdrachten, inclusief installatie opdrachten, zonder opgave van redenen te weigeren. Indien een opdracht wordt geweigerd nadat er al werkzaamheden zijn verricht, kunnen deze werkzaamheden alsnog aan de Klant in rekening worden gebracht.

3.4. Offertes voor installatiediensten zijn gebaseerd op een standaardinstallatie, tenzij anders vermeld. Extra werkzaamheden of materialen die tijdens de installatie nodig blijken, kunnen aanvullend in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Verantwoordelijkheden van de Klant

4.1. Internetverbinding:
De Klant dient te zorgen voor een betrouwbare internetverbinding waarmee het camerabewakingssysteem kan worden aangesloten, tenzij de Klant ervoor kiest geen gebruik te maken van de Online Software en App.

4.2. Gebruik van het systeem:
De Klant dient de aanwijzingen en tips van Securetech met betrekking tot het gebruik van het camerabewakingssysteem op te volgen om problemen te voorkomen.

4.3. Melding van defecten:
Indien er een defect of probleem optreedt met het camerabewakingssysteem, dient de Klant Securetech hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.4. Kennis van de Algemene Voorwaarden:
De Klant is verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van deze Algemene Voorwaarden.

4.5. Wettelijk gebruik:
De Klant dient het camerabewakingssysteem te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving.

4.6. Correct gebruik:
De Klant dient het camerabewakingssysteem te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen en geïntegreerd.

4.7. Naleving van afspraken:
De Klant is gebonden aan en dient zich te houden aan de afspraken zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden en de afspraken zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging of offerte.

Artikel 5: Levering en installatie

5.1. Levering van zaken:
Het moment van levering aan de Klant wordt bepaald wanneer de goederen worden aangeboden op het door de Klant opgegeven adres bij Securetech. Een weigeringsrapport van de vervoerder geldt als volledig bewijs van aanbod en levering. Vanaf het moment van aanbod worden alle risico’s overgedragen aan de Klant.

5.2. Transport:
Securetech behoudt zich het recht voor om de transportmethode te kiezen. Eventuele belemmeringen of tijdelijke verhinderingen van de gekozen transportmethode verplichten Securetech niet tot het kiezen van een andere methode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3. Deelleveranties:
Securetech mag in delen leveren, die afzonderlijk gefactureerd kunnen worden aan de Klant.

5.4. Installatiediensten:
Installaties worden uitgevoerd op een vooraf overeengekomen datum en tijd. Als de Klant afwezig is of de installatie wordt verhinderd door omstandigheden die aan de Klant te wijten zijn, kan Securetech extra kosten in rekening brengen.

5.5. Voorbereiding door Klant:
De Klant zorgt voor de nodige voorbereidingen voor de installatie, zoals het vrijmaken van de installatieplek en het zorgen voor een geschikte stroom- en internetverbinding. Extra kosten als gevolg van onvoldoende voorbereiding zijn voor rekening van de Klant.

5.6. Wijzigingen in installatie:
Als tijdens de installatie blijkt dat extra werk of materialen nodig zijn die niet vooraf zijn afgesproken, zal Securetech de Klant hierover informeren en indien nodig een aanvullende offerte verstrekken.

5.7. Overdracht van rechten:
Securetech mag haar verplichtingen en rechten uit de overeenkomst overdragen aan een derde, mits deze de overeengekomen verplichtingen nakomt. De Klant stemt hiermee vooraf in.

5.8. Uitgangspunten:
➔Toegankelijke werkruimte.
➔Aaneengesloten uitvoering van werkzaamheden.
➔Goedkeuring van de eindverantwoordelijke bij start en oplevering.
➔Voor online functies is een vrije poort op de modem, router, server of switch vereist. Als er geen poorten beschikbaar zijn, brengen wij een extra switch in rekening.

5.9. Uitsluitingen
➔Demontage oude camera’s (tenzij afgesproken).
➔Alle materialen die niet genoemd zijn in het investeringsoverzicht.
➔Het verplaatsen van meubilair of overige objecten.
➔Het verzorgen van bouwtekeningen.
➔Het demonteren of opknappen van aanwezige voeding, coax of datakabels.
➔Aanvraag-en aansluiten op openbare infrastructuur.
➔Het verzorgen van klimmateriaal voor het uitvoeren van werkzaamheden hoger dan 3 meter vanaf de werkvloer, zoals: rolsteigers en hoogwerkers.
➔Het verzorgen van afwijkende bevestigingsmaterialen.
➔Asbestverwijdering, hak, breek, schilder, en herstelwerkzaamheden.
➔Het frezen van sleuven voor buisleidingen en het boren van gaten voor inbouwdozen.
➔Het boren van gaten groter dan 20mm.
➔Het repareren of afdichten van: brandwerende zones, geluidswerende afdichtingen etc…
➔Wij zijn niet aansprakelijk voor de werking/aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen.
➔Het camerasysteem heeft internet nodig voor online-functies zoals: het op afstand meekijken en terugkijken.
➔Installatie is exclusief industriële kabelgoten.

Artikel 6: materialen bij Installatie

6.1. Securetech garandeert:
Alle materialen die worden gebruikt bij de installatie voldoen aan de relevante kwaliteitsnormen en specificaties zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

6.2. Beschikbaarheid van materialen:
In het geval dat een bepaald materiaal niet beschikbaar is, behoudt Securetech zich het recht voor om dit te vervangen door een materiaal van vergelijkbare kwaliteit en functionaliteit, tenzij anders overeengekomen met de Klant.

6.3. Eigendom van materialen:
Alle materialen blijven eigendom van Securetech totdat de Klant het volledige bedrag van de Overeenkomst heeft betaald.

6.4. Extra materialen:
Eventuele extra materialen die nodig zijn buiten de oorspronkelijke offerte om, zullen aan de Klant worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen.

6.5. Opruimen na installatie:
Securetech is verantwoordelijk voor het opruimen en verwijderen van alle afvalmaterialen na de installatie, tenzij anders overeengekomen met de Klant.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1. Facturatie:
Alle facturen worden elektronisch verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Vooruitbetalingen:
➔ Bij een aankoop op afstand voor de levering van uw camerabewaking systeem, vragen wij een vooruitbetaling van 100%, tenzij anders afgesproken.
➔ Bij aankoop op afstand voor de installatie van uw camerabewaking systeem, vragen wij een vooruitbetaling van 50%. De overige 50% dient bij oplevering van de installatie per pin te worden voldaan.

7.3. Betalingsmethoden:
Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving, pinbetaling, iDEAL of andere vooraf overeengekomen methoden.

7.4. Betalingsbewijs:
De Klant dient alle betalingen te voorzien van een betalingsbewijs. In geval van geschillen over betalingen is het aan de Klant om aan te tonen dat de betreffende betaling aan Securetech is gedaan.

7.5. Verrekening:
De Klant heeft niet het recht om bedragen te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Securetech heeft, tenzij Securetech hier schriftelijk mee instemt.

7.6. Bezwaren:
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.7. Niet-tijdige betaling:
➔ Bij vooruitbetaling voor een aankoop op afstand met betrekking tot installatie, dient de aanbetaling van 50% minimaal 3 dagen voor de geplande installatiedatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Als dit niet gebeurt, wordt de afspraak geannuleerd en brengen we 15% van het totaalbedrag van de overeenkomst als kosten in rekening. Dit geldt tenzij anders is afgesproken.
➔ Bij een aankoop op afstand voor levering moet het volledige bedrag vooraf worden voldaan voordat wij leveren. Dit geldt tenzij anders is afgesproken.
➔ Als het verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, behouden wij ons het recht voor om een rente te heffen over het openstaande bedrag, conform de wettelijke rentevoet.
➔ Indien betaling na de eerste herinnering uitblijft, zullen wij een tweede herinnering sturen. Als er na deze tweede herinnering nog steeds geen betaling plaatsvindt, versturen wij eerst een eerste aanmaning, gevolgd door een tweede aanmaning. Aan de aanmaningen zijn administratiekosten verbonden.
➔ Indien na de laatste aanmaning de betaling nog steeds uitblijft, zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.
➔ In geval van niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en/of diensten op te schorten tot het moment dat alle openstaande facturen, inclusief rente en kosten, zijn voldaan.

7.8. Buitenlandse Klanten:
Voor Klanten buiten Nederland kunnen aanvullende betalingsvoorwaarden gelden. Eventuele bankkosten of transactiekosten in verband met internationale betalingen zijn voor rekening van de Klant.

7.9. Voorschot en zekerheid:
Securetech is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst met Klant alvorens (verder) te presteren, van Klant een voorschot te eisen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Eigendom van Goederen:
De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Securetech en gaat pas over naar de Klant wanneer deze de daarvoor verschuldigde prijs, evenals eventuele bijkomende kosten, boetes, rente en schadevergoedingen, volledig heeft voldaan. Dit geldt ook voor eventuele verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten tussen Securetech en Klant.

8.2. Beperkingen op Goederen:
Zolang de Klant de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om de geleverde goederen in eigendom over te dragen, deze te verpanden, hier enig ander recht op te vestigen, of deze op enigerlei wijze te veilen, tenzij dit gebeurt binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

8.3. Opslag bij Derden:
Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud bij een derde worden opgeslagen, dient de Klant deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte te brengen en hem te informeren dat hij deze goederen namens Securetech bewaart.

8.4. Verzekering:
Klant is verplicht de goederen, waarvan Securetech (nog) eigenaar is, adequaat te verzekeren tegen risico’s zoals brand en diefstal. Claims uit de verzekeringspolis dienen door de Klant op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Securetech te worden overgedragen.

8.5. Recht op Terugname:
Securetech heeft het recht de goederen onder zich te nemen of te houden totdat de Klant het volledige verschuldigde bedrag, inclusief eventuele kosten, rente en/of schadevergoeding, heeft voldaan. Indien nodig kan Securetech de goederen aan derden verkopen, waarbij de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het totale bedrag dat de Klant aan Securetech verschuldigd is.

8.6. Terugname bij Wanbetaling:
Indien Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Securetech niet nakomt of Securetech goede grond heeft te vrezen dat hij deze verplichtingen niet zal nakomen, is Securetech gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen zonder verdere ingebrekestelling. Klant geeft Securetech hierbij onherroepelijk toestemming om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden om ze terug te nemen. Na terugname zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke nooit hoger zal zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs, verminderd met de kosten die zijn gemaakt voor de terugname.

Artikel 9: installatiediensten

9.1. Voltooiing:
Securetech verbindt zich ertoe de installatiediensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de overeengekomen specificaties uit te voeren. De diensten worden als voltooid beschouwd zodra Securetech de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

9.2. Garanties:
Securetech garandeert dat de installatiediensten worden uitgevoerd volgens de in de branche geldende normen en dat het geïnstalleerde systeem naar behoren functioneert volgens de overeengekomen specificaties.

9.3. Herstel van gebreken:
Indien de installatiediensten niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd, zal Securetech, na schriftelijke kennisgeving door de Klant, de nodige correcties aanbrengen zonder extra kosten, tenzij de gebreken het gevolg zijn van onjuiste informatie of handelingen van de Klant.

Artikel 10: Garantie en conformiteit

10.1. Garantie op Installatie:
Securetech biedt een garantie van 6 maanden op de uitgevoerde installatiewerkzaamheden. Deze garantie dekt eventuele gebreken die het gevolg zijn van de installatie.

10.2. Garantie op Goederen:
Op alle door Securetech geleverde goederen wordt een garantie van 2 jaar geboden, ingaande vanaf de leveringsdatum of de datum van installatie. Deze garantie dekt fabricagefouten en andere gebreken die niet het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik of externe factoren.

10.3. SecuretechCare All-in Onderhoudspakket:
Klanten die beschikken over het SecuretechCare all-in onderhoudspakket kunnen rekenen op een servicebezoek bij gebreken die zich voordoen ná 6 maanden vanaf de installatiedatum. Dit servicebezoek wordt beschouwd als het jaarlijkse onderhoud. Indien het jaarlijkse onderhoud reeds is uitgevoerd, zal Securetech een korting van 30% bieden op de arbeidsloon- en voorrijkosten voor het servicebezoek.

10.4. Carry-In Garantie:
Voor leveringen verleent Securetech een Carry-In garantie. Dit betekent dat klanten het product naar Securetech moeten brengen voor reparatie of vervanging. Indien de klant geen SecuretechCare All-In onderhoudspakket heeft en de installatiegarantie van 6 maanden is verlopen, geldt deze Carry-In garantie ook voor de installatie.

10.5. Uitsluitingen:
De garantie dekt geen gebreken of schade die het gevolg zijn van onjuist gebruik, nalatig onderhoud, externe factoren zoals natuurrampen, of wijzigingen en reparaties die niet door Securetech of een door Securetech geautoriseerde partij zijn uitgevoerd.

10.6. Conformiteit:
Securetech verbindt zich ertoe om producten en diensten te leveren die voldoen aan de overeengekomen specificaties, de redelijke verwachtingen van de Klant en de geldende wettelijke normen en regelgeving.

10.7. Kennisgeving van Klachten:
Klanten dienen eventuele gebreken binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan Securetech te melden, met een duidelijke omschrijving van het gebrek. Klachten kunnen worden gemeld via e-mail op [email protected] of door het invullen van een contactformulier op onze website: www.securetech.nl/contact/.

10.8. Reparatie of Vervanging:
In geval van een gegronde klacht zal Securetech naar eigen keuze het gebrekkige product repareren of vervangen, of de uitgevoerde dienst opnieuw uitvoeren.

Artikel 11: Onze aansprakelijkheid

11.1. Securetech is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit handelingen of nalatigheden van Securetech in het kader van de verkoop of installatiediensten. Securetech is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van derden op de Klant, of schade als gevolg van product recalls.

11.2. In het geval dat er door onze handelingen schade wordt veroorzaakt aan uw eigendommen waarvoor wij juridisch aansprakelijk zijn, verbinden wij ons ertoe directe schade aan zaken en letsel- of overlijdensschade te vergoeden, tot een maximumbedrag van € 1.000.000,- per incident of serie van gerelateerde incidenten binnen een kalenderjaar.

11.3. De totale aansprakelijkheid van Securetech per schadeveroorzakende gebeurtenis is beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende overeenkomst aan de Klant is gefactureerd, exclusief BTW, met een maximum van € 2.000,-. Bij een duurovereenkomst is de aansprakelijkheid van Securetech beperkt tot het bedrag dat in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan de Klant is gefactureerd, met een maximum van € 2.000,-.

11.4. Indien Securetech niet kan beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in de voorgaande leden, is de aansprakelijkheid van Securetech beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.

11.5. Securetech is niet aansprakelijk voor de functionaliteit of installatie van reeds bestaande systemen en verbindingen.

11.6. Indien Securetech door derden wordt aangesproken voor schade veroorzaakt door goederen die Securetech aan de Klant heeft geleverd, zal de Klant Securetech volledig vrijwaren.

11.7. Securetech verplicht zich de bepalingen van de Overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Immateriële schade of schade die indirect voortvloeit uit verlies of beschadiging van goederen komt niet voor vergoeding in aanmerking.

11.8. Onze producten of diensten worden geleverd conform de geldende wettelijke voorschriften en normen.

11.9. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in deze voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Securetech en/of haar leidinggevenden.

11.10. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in deze voorwaarden is niet van toepassing indien dit in strijd zou zijn met artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12: Overmacht

12.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst door Securetech verhinderen en die niet aan Securetech zijn toe te rekenen.

12.2. Onder overmacht als bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Securetech, en onvoorziene complicaties tijdens installatiewerkzaamheden.

12.3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet, zal Securetech die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Klant te beperken. Securetech is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als direct gevolg van de overmachtssituatie.

12.4. Tijdens overmacht worden de leverings- en installatieverplichtingen en andere verplichtingen van Securetech opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Securetech niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

12.5. Indien Securetech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel, inclusief uitgevoerde installatiewerkzaamheden, afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

12.6. Securetech zal de Klant zo spoedig mogelijk informeren indien er sprake is van een overmachtssituatie die de levering of installatie van producten of diensten kan beïnvloeden.

Artikel 13: Privacy en gegevensbescherming

13.1. Bij het aanvragen van een offerte of het aangaan van een Overeenkomst met Securetech, kan het zijn dat u wordt verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor het evalueren van uw aanvraag, het nakomen van de Overeenkomst, analyseprocessen, risicobeheersing en marketinginitiatieven. Securetech handelt hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

13.2. Indien u geen informatie over onze producten of diensten wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via www.securetech.nl of telefonisch via +31 (0)88 411 45 00.

13.3. Securetech verwerkt de persoonsgegevens van Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder vallen in ieder geval naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de Klant, evenals alle andere gegevens die de Klant in het kader van de Overeenkomst naar Securetech stuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en worden nooit met derden gedeeld.

13.4. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Securetech naar het Privacybeleid, dat te vinden is op: https://securetech.nl/privacybeleid.

13.5. Voor ondersteuning op afstand kan het nodig zijn dat medewerkers van Securetech toegang krijgen tot de gegevens op de opnamerecorder van de klant. Deze toegang wordt alleen gebruikt om het systeem op afstand uit te lezen, problemen te identificeren en, indien nodig, te herstellen. Alle gegevens die tijdens dit proces worden geraadpleegd, worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

13.6. Securetech neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Artikel 14: Beperkingen van het camerabewaking systeem

14.1. Het door Securetech geleverde camerabewakingssysteem dient als een preventief hulpmiddel en is bedoeld om de veiligheid en beveiliging te verhogen. Echter, Securetech garandeert niet dat het systeem inbraken, diefstal, vandalisme of andere criminele activiteiten zal voorkomen of dat het alle incidenten zal vastleggen.

14.2. Securetech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of letsel als gevolg van het feit dat een incident niet is voorkomen of vastgelegd door het camerabewakingssysteem.

Artikel 15: Klachtenprocedure

15.1. Klant dient na iedere uitgevoerde installatie binnen 24 uur te controleren of deze aan de Overeenkomst beantwoordt.

15.2. Klachten over de uitgevoerde installatiewerkzaamheden moeten, wat betreft zichtbare gebreken, binnen 48 uur na voltooiing schriftelijk worden ingediend bij Securetech, op het (e-mail) adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Klant dient daarbij aan te geven wat het gebrek is en wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

15.3. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken in de installatie moeten binnen 48 uur nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, schriftelijk bij Securetech worden ingediend op het (e-mail) adres zoals dit op de factuur staat vermeld.

15.4. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk bij Securetech te worden ingediend.

15.5. Klant zal geen klachten kunnen indienen met betrekking tot installaties die zij heeft aangepast of gewijzigd.

15.6. Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een klacht verliest Klant haar recht om te klagen.

15.7. Klant is verplicht ter zake van een retourzending overleg te plegen met de klantenservice van Securetech. Klant kan een retour aanmelden via het contactformulier op: https://securetech.nl/contact/ of via het e-mailadres: [email protected].

Artikel 16: Herroepingsrecht voor Consument

16.1. Indien Klant de Overeenkomst is aangegaan in de hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt Klant aangemerkt als “Consument”.

16.2. Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien Klant aangemerkt wordt als Consument. Indien Consument diensten afneemt bij Securetech en de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte wordt gesloten (via elektronische weg), heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Echter, indien de installatiedienst al is uitgevoerd, kan Consument geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

16.3. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met de geïnstalleerde producten en diensten.

16.4. Wanneer Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de dienst, kenbaar te maken aan Securetech. Het kenbaar maken dient Consument te doen via het contactformulier op: https://securetech.nl/contact/ of via het e-mailadres: [email protected].

Artikel 17: Annulering

17.1. Annulering door de Klant:

Indien de Klant besluit de overeenkomst te annuleren nadat deze is geaccepteerd, maar voordat Securetech met de dienstverlening is gestart, is de Klant een annuleringsvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 15% van de totale overeengekomen prijs. Deze vergoeding is bedoeld om de kosten en het verlies te dekken die Securetech heeft geleden als gevolg van de annulering.

17.2. Annulering na aanvang van de dienstverlening:

Indien de Klant de overeenkomst annuleert nadat Securetech reeds is gestart met de dienstverlening, maar voordat deze is voltooid, is de Klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die Securetech heeft gerealiseerd door het niet voltooien van de dienst.

17.3. Herroepingsrecht:

Indien de Klant een consument is en de overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld online of telefonisch) is gesloten, heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Echter, door in te stemmen met een geplande installatiedatum binnen deze termijn en door uitdrukkelijk te verzoeken dat Securetech de dienst start binnen de herroepingstermijn, doet de Klant afstand van dit herroepingsrecht.

17.4. Annulering door Securetech:

Securetech heeft het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van overmacht of andere omstandigheden die het onmogelijk maken om de dienst naar behoren uit te voeren. In dergelijke gevallen zal Securetech de Klant zo spoedig mogelijk informeren en eventuele vooruitbetaalde bedragen terugstorten.

Artikel 18: Wijzingen in de Voorwaarden

18.1. Recht op wijziging:
Securetech behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Bekendmaking van wijzigingen:
Wijzigingen worden ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt op een zichtbare plaats op de website van Securetech en/of via een schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

18.3. Beëindiging bij niet-acceptatie:
Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de kennisgeving van de wijziging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging ligt.

18.4. Acceptatie door gebruik:
Het gebruik van de diensten van Securetech na de datum van inwerkingtreding wordt beschouwd als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

18.5. Wijzigingen van ondergeschikt belang:
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat de Klant daarvan in kennis wordt gesteld.

18.6. Bespreking van grote inhoudelijke wijzigingen:
Grote inhoudelijke wijzigingen zullen met de Klant worden besproken, waarbij de Klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien hij de wijzigingen niet accepteert.

Artikel 19: Geschillen

19.1. Toepasselijk recht:
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Securetech en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Geschillenbeslechting:
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Securetech en de Klant of deze algemene voorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van mediation. Als mediation niet tot een oplossing leidt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Securetech, tenzij de wet dwingend een andere rechter voorschrijft.

19.3. Poging tot onderlinge oplossing:
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20: Slotbepalingen

20.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
Indien Securetech zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

20.2. Toepasselijk recht:
Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3. Bevoegde rechter:
Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter in het arrondissement Noord-Holland, Nederland.

Gratis offerte op maat

U heeft meer dan 8 camera’s geselecteerd, ons systeem kan slechts een automatische indicatieve berekening maken tot 8 camera’s. Gelieve uw gegevens achter te laten zodat wij samen met u een offerte op maat kunnen maken.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het beoogde contact. Lees onze privacy policy voor meer informatie.